REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ARTYSTYCZNO-ROZRYWKOWEJ "SOLIDARNI Z BIAŁORUSIĄ" w dniu 26.09.2020 r. na PGE Narodowym w Warszawie


Na czas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej: "Solidarni z Białorusią" (dalej "Impreza") w dniu 26.09.2020 r. wprowadza się następujący regulamin obowiązujący wszystkich jej uczestników ("Regulamin").

Regulamin sporządzono na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1160 z późn. zm.; "Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych").
 1. Organizatorem Imprezy jest PL.2012+ Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03 – 901 w Warszawie (dalej "Organizator").
 2. Impreza odbywa się w dniu 26.09.2020 r. na terenie PGE Narodowego przy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 w Warszawie.
 3. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.pgenarodowy.pl oraz w formie plansz przy wejściach na teren Imprezy.
 4. Harmonogram imprezy masowej:
  • 18:00 – otwarcie bram / rozpoczęcie imprezy masowej;
  • 20:00 – rozpoczęcie części artystycznej;
  • ok. 22:30 – zakończenie części artystycznej;
  • 23:30 – zakończenie imprezy masowej.
 5. Organizator Imprezy jest uprawniony do utrwalenia przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania się osób w niej uczestniczących przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz 
i dźwięk.
 6. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych, niniejszego Regulaminu, Regulaminu PGE Narodowego zwanego dalej "Obiektem" lub "Terenem Imprezy" (dostępnego na stronie internetowej www.pgenarodowy.pl/o-stadionie/regulamin-PGE-Narodowego) oraz Regulaminu  Dystrybucji Biletów (dostępnego na stronie www.sklep.pgenarodowy.pl) 
i zaakceptowanego przez uczestników Imprezy przy nabywaniu biletów na Imprezę (dalej "Bilety") i wskazanych w nim regulacji. 
 7. Prawo do wstępu na teren Imprezy mają osoby posiadające ważny Bilet, zaproszenie lub akredytację wydaną przez Organizatora Imprezy. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym 
i upoważnia do jednokrotnego wejścia na teren Imprezy. Bilet należy okazać, jako wydruk służbom informacyjnym lub porządkowym przy wejściu na teren Imprezy.
 8. Wstęp na teren Imprezy dla osób, które nie ukończyły 13. roku życia dozwolony jest wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Wstęp na teren Imprezy dla osób po ukończeniu 13. roku życia, ale przed ukończeniem 18. roku życia jest dozwolony wyłącznie pod opieką osoby dorosłej lub po okazaniu Organizatorowi pisemnego oświadczenia opiekuna prawnego zezwalającego takiej osobie na przebywanie na terenie Imprezy bez opieki osoby dorosłej.
 9. Organizator nie rekomenduje zabierania na Imprezę dzieci poniżej 4. roku życia z powodu natężenia hałasu i innych czynników, które mogą wpłynąć na komfort i zdrowie dziecka.
 10. Bilety dystrybuowane są przez Internet na stronie www.sklep.pgenarodowy.pl.
 11. Zakazana jest jakakolwiek odsprzedaż Biletów, w szczególności na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także 
w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne. Odsprzedaż lub zmiana Biletu, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, a także jakiekolwiek uszkodzenie Biletu, brak kuponu kontrolnego Biletu lub nieczytelny kod kreskowy na Bilecie powoduje, że Bilet staje się nieważny i nie podlega zwrotowi, ani zamianie na inny Bilet a uczestnik traci prawo wstępu na teren Imprezy.
 12. Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie 
z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Regulaminu Dystrybucji Biletów 
(dostępnego na stronie https://sklep.pgenarodowy.pl i zaakceptowanego przez Uczestników Imprezy przy nabywaniu Biletów). Bilet nabyty z naruszeniem Regulaminu lub Regulaminu Dystrybucji Biletów może być unieważniony przez Organizatora bez prawa zwrotu należności. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu Biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu i uczestnictwa w Imprezie. Nabyty bilet należy traktować, jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na Imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa.
 13. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program Imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy.
 14. Nabyty i niewykorzystany przez Uczestnika Imprezy Bilet może być zwrócony jedynie
 w przypadku całkowitego odwołania Imprezy przez Organizatora przed jej rozpoczęciem i tylko na zasadach określonych przez Organizatora w Regulaminie Dystrybucji Biletów. W przypadku całkowitego odwołania Imprezy Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania od Organizatora zwrotu pełnej ceny nabytego i niewykorzystanego Biletu w terminie 30 dni od odwołania Imprezy. Organizator nie odpowiada i nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilet 
w przypadkach, gdy:
  • Posiadacz Biletu dokonał nieodpowiedniego doboru miejsc przy zakupie Biletu – kupujący ma obowiązek zwrócić uwagę na wskazanie kierunków umiejscowienia rzędów miejsc, które znajdują się obok siebie.
  • Kupujący nabył Bilety na wybrane miejsca w sektorach znajdujących się 
w miejscach mogących powodować uczucie lęku wysokości. 
 15. Osoby uczestniczące w Imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności przestrzegania zakazu:
  1. posiadania, wnoszenia i spożywania własnych napojów alkoholowych na terenie Imprezy; 
  2. posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników Imprezy, w tym drzewców, kijów do selfie itp.;
  3. posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych;
  4. wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych;
  5. wnoszenia i używania profesjonalnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz laserów i innych urządzeń emitujących światło;
  6. posiadania i wnoszenia wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych, puszkach metalowych, z tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego;
  7. wprowadzania zwierząt, rowerów, skuterów oraz wszelkich pojazdów na teren PGE Narodowego; Organizator nie przewiduje zorganizowanych parkingów dla tych pojazdów wewnątrz Obiektu;
  8. wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku: np. płoty, parkany, wygrodzenia;
  9. wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów;
  10. rzucania wszelkimi przedmiotami;
  11. prowadzenia wszelkiej działalności handlowej nieuzgodnionej z Organizatorem;
  12. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji, chyba, że jest to uzasadnione w celu zapobiegania epidemii COVID – 19 na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  13. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym, społecznym, itp.;
  14. wnoszenia innych przedmiotów zabronionych znajdujących się w wykazie wizualnym przedmiotów zabronionych, stanowiącym załączniku nr 1 do Regulaminu;
  15. Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. W razie wątpliwości, co do przedmiotu wnoszonego na PGE Narodowy, odpowiedni członek służb informacyjnych 
i porządkowych (steward) jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych;
 16. Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:
  1. zabrania się udziału w Imprezie osobie chorej na COVID-19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub węchu; 
  2. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Imprezie wiąże się 
z ryzykiem zachorowania na COVID-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu; 
  3. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca na trybunie oraz w czasie przemieszczania się po Obiekcie oraz do zachowania bezpiecznego dystansu od innego uczestnika imprezy masowej z wyłączeniem rodzin 
i osób pozostających we wspólnym pożyciu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 
  4. Organizator zawiesza funkcjonowanie depozytów, co oznacza, że uczestnik Imprezy nie będzie mógł zdeponować przedmiotu zagrażającemu, według Organizatora, bezpieczeństwu imprezy masowej, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy lub wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego obowiązujące na dzień 26.09.2020 r. będą stanowiły inaczej;
  5. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest poddać się rewizji osobistej i innym wymogom wynikającym z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przy zachowaniu wszelkich reżimów sanitarnych nałożonych na uczestnika Imprezy przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa; 
  6. Osoby nieposiadające maseczki lub przyłbicy, nie zostaną wpuszczone na teren Obiektu, chyba, że są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa z przyczyn zdrowotnych;  
  7. Każda osoba wchodząca i przebywająca na terenie Obiektu zobowiązana jest poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych na terenie Obiektu przez Organizatora, zgodnie ze wskazaną w tych miejscach instrukcją; 
  8. zajęcia odpowiednich miejsc na trybunach Obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Regulaminem PGE Narodowego oraz niniejszym Regulaminem; 
  9. Każda osoba korzystająca z toalet znajdujących się na terenie Obiektu zobowiązana jest do poruszania się wyznaczonymi, odrębnymi wejściami i wyjściami oraz stosowania się do ograniczeń maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. Służby porządkowe i informacyjne będą mogły zarządzać kolejkami do toalet na Obiekcie; 
  10. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że ich dane osobowe, wskazane podczas nabycia Biletu mogą być przekazywane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu 
w uzasadnionych przypadkach w celu podjęcia działań przeciwdziałających epidemii COVID–19. Dane te będą przechowywane przez Organizatora przez okres 2 tygodni od daty zakończenia Imprezy.
 17. Zabronione jest sprzedawanie, podawanie i spożywanie alkoholu osobom nieletnim.
 18. Organizator informuje, że przebieg Imprezy może być fotografowany, filmowany, rejestrowany przez Organizatora i/lub inne powołane podmioty trzecie, w tym transmitowany na żywo lub odtwarzany, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych.
 19. Osoby obecne na Imprezie nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Obiektu lub Imprezy do użytku innego niż wyłącznie prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, zdjęć, danych, opisu, nagrań z Imprezy w całości lub 
w części bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach.
 20. Służby porządkowe Organizatora są uprawnione odmówić wstępu na teren Imprezy lub wyprosić z terenu Imprezy osobę:
  • u której stwierdzono posiadanie broni, przedmiotów zakazanych, o których mowa w pkt. 13 powyżej, jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników Imprezy oraz w innych przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa;
  • co do której zostało wydane orzeczenia zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku 
z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 969 z późn.zm.);
  • odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych;
  • będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
  • zachowującą się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającą zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  • u której dokonano pomiaru temperatury ciała i stwierdzono, że wynosi ona powyżej 37,1 stopni Celsjusza.
 21. Służby porządkowe Organizatora mają prawo odmówienia wstępu na Imprezę lub usunięcia 
z terenu Imprezy osób nieprzestrzegających niniejszego Regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia i przekazania Policji lub Straży Miejskiej.
 22. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni, nie zaśmiecania terenu.
 23. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora oraz osób odpowiedzialnych za Imprezę. Polecenia te dotyczyć mogą m.in.:
  • opuszczenia terenu Imprezy, w związku z powstałym zagrożeniem, z podaniem sposobu zachowania się - przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu Imprezy;
  • zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom Imprezy;
  • odmowy wstępu osobom w miejsca na terenie Obiektu, które nie są przeznaczone dla publiczności, w szczególności dotyczy to pomieszczeń i obszarów techniczno – magazynowych, biurowych i innych związanych z organizacją Imprezy, takich jak: scena, zaplecza techniczne, stanowisko realizacji dźwięku, zaplecze produkcyjne Imprezy, itp.
 24. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator lub służba porządkowa Organizatora.

Sankcje karne przewidziane w przepisach Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych:
 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania, wydanego na podstawie Ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych przez służby porządkowe lub służby informacyjne w czasie i w miejscu imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
 2. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, 
i nie opuszcza tego miejsca mimo wezwania osoby uprawnionej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
 3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
 4. Kto wbrew przepisom Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
 5. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. 
o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1839, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 6. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 7. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 8. Kto w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej używa elementu odzieży lub przedmiotu 
w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 9. Kto w czasie trwania imprezy masowej, wdziera się na teren nieudostępniony dla uczestników imprezy, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Spis załączników: